Stanovy občanského sdružení ŠK Caissa Třebíč o.s.
Se sídlem: Třebíč, Karlovo náměstí 44, PSČ 674 01


Článek 1
Základní ustanovení, charakter sdružení

1.1 ŠK Caissa Třebíč o.s. je zájmovým dobrovolným občanským sdružením fyzických i právnických osob v souladu s ustanovením zákona č.83/ 1990 Sb. a pozdějších novel, dle kterého je také registrován ministerstvem vnitra České republiky. Sdružení bude právoplatně působit pod názvem "ŠK Caissa Třebíč o.s." Sídlem sdružení je, tak jak je uvedeno výše: Třebíč, Karlovo náměstí 44, PSČ 674 01

1.2 ŠK Caissa Třebíč o.s. je samostatným, politicky nezávislým sdružením otevřeným i pro další zájemce, kteří souhlasí s těmito stanovami a kteří se chtějí podílet na jeho cílech a poslání. Svoji činnost rozvíjí na základě a v rámci ústavy a platných zákonů České republiky.

1.3 Stanovy ŠK Caissa Třebíč o.s. schvaluje, mění a doplňuje pouze jeho valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let. Tato změna musí být následně dána na vědomí MV ČR.

1.4 ŠK Caissa Třebíč o.s. může být současně členem ŠSČR (Šachový svaz České republiky), ČSTV aj. svazů bez vlivu na vlastní právní subjektivitu. O členství (tj. přijetí či zrušení) v těchto svazech rozhoduje valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let.

1.5 ŠK Caissa Třebíč o.s. se může sdružovat za vzájemně výhodných podmínek s ostatními tělovýchovnými nebo jinými organizacemi bez ztráty vlastní právní subjektivity na základě platných smluv o sdruženích. O přijetí či zrušení těchto smluv rozhoduje výkonný výbor prostou většinou při účasti minimálně 2/3 členů výkonného výboru.


Článek 2
Činnost a cíle ŠK Caissa Třebíč o.s.

2.1 Organizuje, řídí a zajišťuje činnost klubu v těchto směrech :
a) péče o výkonnostní a rekreační šach, jeho propagace a popularizace
b) účast družstev dospělých i mládeže v soutěžích ŠSČR aj.
c) příprava a organizace soutěží jednotlivců a družstev v praktickém šachu
d) rozšiřování šachové hry mezi mládeží a práce s mládeží
e) podpora členů ŠK Caissa Třebíč o.s. ve výkonnostním růstu v praktické hře, korespondenčním šachu a problémovém šachu.

2.2 Hájí zájmy sdružených občanů a osob. Spolupracuje s ŠSČR, ČSTV a dalšími organizacemi.

2.3 Podporuje přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a ostatních činovníků.

2.4 Podílí se na vytváření ekonomické a materiální základny pro sportovní činnost sdružených účastníků.

2.5 Udržuje svůj movitý a nemovitý majetek.


Článek 3
Závaznost usnesení

3.1 Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ŠK Caissa Třebíč o.s. vydaná v rámci jejich pravomoci a kompetence jsou pro členy těchto orgánů a členy sdružení závazná.


Článek 4
Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s., práva a povinnosti členů

4.1 Členem ŠK Caissa Třebíč o.s. se může stát každá fyzická osoba na základě své projevené svobodné vůle, která souhlasí se stanovami sdružení

4.2 Právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení

4.3 Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s. vzniká písemnou přihláškou občana či osob a jejím následným přijetím výkonným výborem. Výkonný výbor má právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu. Toto jeho právo a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena může změnit pouze valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let. Členství je dobrovolné a není omezeno věkem.

4.4 Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s. zaniká:
- smrtí či prohlášením za mrtvého
- odstoupením od členství, přičemž toto odstoupení musí mít písemný charakter.
- vyloučením pro neplnění členských povinností nebo pro závažné provinění neslučitelné s členstvím - přičemž o tomto vyloučení rozhoduje výkonný výbor a výsledek tohoto rozhodnutí výkonného výboru může změnit pouze valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů ŠK Caissa Třebíč o.s. starších 15 let.

4.5 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. má právo :
- účastnit se jeho činnosti související s jeho členstvím
- uplatňovat své názory, vyžadovat informace o činnosti sdružení, zejména o hospodaření s majetkem a s finančními prostředky.
- volit výkonný výbor ŠK Caissa Třebíč o.s. a být do něho volen.

4.6 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. je povinen:
- řídit se těmito stanovami
- aktivně se podílet na rozvoji činnosti ŠK Caissa Třebíč o.s. včetně tvorby ekonomické základny
- dodržovat základní etická a mravní pravidla a vždy vzorně reprezentovat ŠK Caissa Třebíč o.s.Článek 5
Členské příspěvky a poplatky členů
5.1 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výše a periodicita jsou stanoveny usnesením valné hromady.


Článek 6
Orgány ŠK Caissa Třebíč o.s.

6.1 Nejvyšším orgánem ŠK Caisaa Třebíč o.s. je valná hromada všech členů . Jednání valné hromady se koná minimálně jednou v průběhu kalendářního roku. Pokud však o její svolání požádá 1/3 všech členů sdružení nebo 2/3 členů výkonného výboru sdružení je předseda výkonného výboru ŠK Caissa Třebíč o.s. nejpozději do 60 dnů od prokazatelného doručení takového podnětu povinen svolat mimořádnou valnou hromadu.

6.2 Valná hromada zejména : - rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ŠK Caissa Třebíč o.s., - rozhoduje o přijetí a změnách stanov ŠK Caissa Třebíč o.s., - volí ze svých řad výkonný výbor a revizní komisi, - volí disciplinární komisi klubu, - rozhoduje o přijetí či vyloučení člena, pokud o to člen požádá, - rozhoduje o zániku ŠK Caissa Třebíč o.s. - projednává a následně schvaluje či zamítá zprávu o hospodaření a činnosti ŠK Caissa Třebíč o.s., - schvaluje rozpočet na další období, tj. do konání další valné hromady, - stanovuje hlavní směry činnosti ŠK Caissa Třebíč o.s. na další období, tj. do konání další valné hromady, - schvaluje a prostřednictvím výkonného výboru vydává interní předpisy ŠK Caissa Třebíč o.s. závazné pro všechny členy sdružení (např. organizační řád a.j.)

6.3 K platnosti usnesení valné hromady je třeba, aby tato usnesení byla přijata nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů ŠK Caissa Třebíč o.s.

6.4 Funkční období volených orgánů je 2 roky.

6.5 Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor ŠK Caissa Třebíč o.s., který je současně jeho statutárním orgánem. Výkonný výbor reprezentuje klub navenek v období mezi jednotlivými jednáními valné hromady a je oprávněn jednat za sdružení ve všech věcech.

6.6 Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou v pravomoci valné hromady.

6.7 Výkonný výbor je 3-členný. Jeho členové volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává jednání výkonného výboru dle potřeby, minimálně však 1x / 3 měsíce.

6.8 Výkonný výbor ŠK Caissa Třebíč o.s. zejména: - zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, - organizuje a řídí hospodářskou a sportovní činnost sdružení - připravuje podklady pro jednání valné hromady

6.9 Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je vždy potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru.


Článek 7
Právní subjektivita a hospodaření

7.1 ŠK Caissa Třebíč o.s. je samostatný sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jménem ŠK Caissa Třebíč o.s. jedná výkonný výbor a to vždy prostřednictvím nejméně 2 členů výkonného výboru. K platnosti úkonu je vždy třeba podpisu minimálně 2 členů výkonného s podpisovým právem (mezi nimiž musí být předseda nebo místopředseda). Podpisy členů výkonného výboru musí být vždy spojeny s otiskem razítka ŠK Caissa Třebíč o.s.

7.2 Majetek ŠK Caissa Třebíč o.s. je jeho vlastnictvím. S tímto majetkem může sdružení samostatně hospodařit, vždy však dle platných právních předpisů.

7.3 ŠK Caissa Třebíč o.s. vede účetnictví dle obecně platných právních předpisů a směrnic k účtové osnově.

7.4 Zdroji k zajištění hospodaření ŠK Caissa Třebíč o.s. jsou: - příjmy ze sportovní činnosti, - členské příspěvky, - příjmy z hospodářské činnosti, - dotace, - příspěvky od sponzorů poskytované na základě sponzorských smluv, - jiné příjmy


Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení

8.1 Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor.

8.2 Ke změnám a doplňování stanov může dojít pouze v souladu s ustanovením bodu 1.3 těchto stanov.

8.3 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na MV ČR.


V Třebíči dne 7.3.2008